NGÓI LỢP CHÍNH

IR-F01 - 9v/m2
IR-F02 - 9v/m2
IR-F03 - 9v/m2
IR-F04 - 9v/m2
IR-F05 - 9v/m2
IR-F06 - 9v/m2
IR-F07 - 9v/m2
IR-F08 - 9v/m2
IR-F09 - 9v/m2

NGÓI PHỤ KIỆN

Ngói cuối rìa
Ngói rìa
Ngói lót nóc
Ngói nóc
Ngói cuối nóc
Ngói cuối mái